Cursa 12 Kawasaki 2021-08-29 10:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Prism River 1.952
08/29 09:59
4.000
08/29 10:06
0 New Express 1.800
08/29 09:59
4.000
08/29 10:06
1 Nine Ball Sunao Yamada Kasumi Kamio 21.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
2 Yomi Hironori Sato Ryusei Nakagoshi 61.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
4 Handen Dione Hiromi Yamazaki Joji Wada 61.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
6 Arc Stone Kazumi Takei Shinobu Sakai 15.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
7 Win Wealth Kiyoshige Arai Taito Mori 1.910
08/29 10:06
-
08/29 10:07
8 Miracle Bern Yoshihisa Suzuki Seiji Sakai 15.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
9 Strong Chain Hitoshi Yagi Hiroki Okamura 121.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
10 Dona Volta Yuya Yamazaki Yuki Furuoka 31.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
11 Escalation JUICHI TAJIMA Genki Fujimoto 41.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07
12 Three Point Hiromi Yamazaki Naoki Machida 7.000
08/29 10:06
-
08/29 10:07